35 910 Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOERHUIS EN VAN GINNEKEN

Ontvangen 14 maart 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Onze Minister is bevoegd op of aan de weg met behulp van een technisch hulpmiddel de gegevens van een vrachtwagen, vast te leggen en te verwerken ten behoeve van de verificatie, bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder b, Wet implementatie EETS-richtlijn en de controle, bedoeld in artikel 12, eerste lid, Wet implementatie EETS-richtlijn. Onder vastgelegde gegevens wordt verstaan: de benodigde informatie uit de boordapparatuur waaronder het kenteken, de locatie, de datum en het tijdstip van vastlegging.

2. Na het vijfde lid worden twee leden ingevoegd luidende:

  • 6. De aanwezigheid van een technisch hulpmiddel wordt op duidelijke wijze kenbaar gemaakt.

  • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de inzet en het kenbaar maken van het gebruik van een technisch hulpmiddel, het aanwijzen van de benodigde informatie uit de boordapparatuur, bedoeld in het vierde lid, en de wijze waarop de benodigde informatie uit de boordapparatuur wordt verwerkt.

II

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De toezichthouder is bevoegd op of aan de weg met behulp van een technisch hulpmiddel de gegevens van een vrachtwagen vast te leggen en te verwerken. Onder vastgelegde gegevens wordt verstaan: de benodigde informatie uit de boordapparatuur waaronder het kenteken, de locatie, de datum en het tijdstip van vastlegging. De toezichthouder verwerkt deze gegevens ten behoeve van het toezicht op de naleving en de handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

2. In het vierde lid vervalt «op automatische wijze».

III

In artikel 21, eerste lid, wordt «en de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid,» vervangen door «en de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 9, vierde lid,».

Toelichting

Het wetsvoorstel regelt thans dat de toezichthouder bevoegd is om de gegevens van ieder motorrijtuig vast te leggen en te verwerken. Wat indieners betreft, wordt het toezicht op de vrachtwagenheffing gelijkgetrokken met het toezicht op de rij- en rusttijden van vrachtwagens, dat is gebaseerd op het uitlezen van de boordapparatuur en niet op automatische wijze plaatsvindt. Daartoe wordt artikel 14 gewijzigd, zodat niet de gegevens van ieder motorrijtuig hoeven te worden vastgelegd en verwerkt; van iedere vrachtwagen geen beeldopname hoeft te worden vastgelegd en verwerkt; en het vaststellen van overtredingen van de wet niet op automatische wijze kan plaatsvinden.

Koerhuis Van Ginneken

Naar boven