35 853 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 14 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een lid» gewijzigd in «worden twee leden».

2. In het voorgestelde vijfde lid wordt «op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip» vervangen door «op 1 juli 2022 of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat dit artikel op een later tijdstip vervalt. De voordracht voor dit koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan de beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Artikel 6ba Wpg in voorliggend wetsvoorstel regelt een grondslag voor het RIVM om gegevens te verwerken ten behoeve van het Digitial Corona Certificate (DCC). De Europese verordening voor dit DCC heeft een einddatum van 1 juli 2022 (een zogeheten horizonbepaling). Eind maart 2022 zal de Europese Commissie rapporteren over een eventuele verlenging van de verordening na 1 juli 2022.

Dit amendement beoogt om concreet een einddatum (een horizonbepaling) in de wet op te nemen zodat artikel 6ba Wpg automatisch vervalt op 1 juli 2022. Dit is in lijn met de verordening. Indien wordt besloten de EU-verordening te verlengen, dan is het mogelijk om bij koninklijk besluit te regelen dat artikel 6ba op dat latere moment vervalt. Ook regelt dit amendement een voorhangprocedure, zodat de Tweede en Eerste Kamer kunnen oordelen of een verlenging noodzakelijk is.

Indien de noodzaak van een DCC (en daarmee de Europese verordening) eerder dan 1 juli 2022 vervalt, bijvoorbeeld omdat het coronavirus onder controle is, en er in Europees verband wordt afgesproken om de verordening vroegtijdig te beëindigen, dan kan middels koninklijk besluit dit artikel ook voor 1 juli 2022 komen te vervallen. Dit besluit om het artikel vroegtijdig te laten vervallen hoeft niet via de Kamers te worden getoetst.

Paternotte

Naar boven