35 790 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Met de bekendmaking van de wet van 19 augustus 2017 (Stb. 2017, 334) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot beide voorstellen van wet gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 33 989, alsmede Handelingen II 2016/17, nr. 67, item 3 en Handelingen I 2016/17, nr. 34, item 5).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Justitie en Veiligheid.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven