35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 18 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2021

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 9 februari 2021 (35 718, nr. 16) als volgt te wijzigen:

In onderdeel E wordt in de paragraaf «overig» een onderdeel toegevoegd, luidende:

20. 2021Z01851

Brief regering d.d. 29-01-2021 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van ’t Wout

Studiegroeprapport «Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050»; Eindrapport Studiegroep Klimaatopgave Green Deal

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, W.J.T. Renkema

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, D. Nava

Naar boven