35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 17 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2021

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 9 februari 2021 (35 718, nr. 16) als volgt te wijzigen:

In onderdeel H wordt in de paragraaf «overig» een onderdeel toegevoegd, luidende:

18. 35 396-15

Brief regering d.d. 04-02-2021 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Beoogde inwerkingtredingsdatum voor de voorgenomen omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, A.H. Mulder

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, J. Rijkers

Naar boven