35 708 Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2021

Bij het aanbieden van het pakket van de Fiscale verzamelwet 2022 (Kamerstuk 35 708) is een achterhaalde versie van de uitvoeringstoets meegestuurd voor de volgende maatregel: introduceren van een nieuwe rentebepaling in de Invorderingswet 1990 (artikel 27quater). Om deze omissie te herstellen, bied ik uw Kamer hierbij de Uitvoeringstoets aan behorende bij het voorgestelde nieuwe artikel 27quater in de Invorderingswet 19901.

De achterhaalde uitvoeringstoets zag op een eerder voorstel voor deze bepaling waarin was opgenomen dat belanghebbende de rente vergoed krijgt indien daartoe een verzoek wordt ingediend bij de Douane. Om ervoor te zorgen dat de maatregel niet belastend zou worden voor de burger en het bedrijfsleven, is ervoor gekozen de rentevergoeding niet afhankelijk te maken van een verzoek maar de rente ambtshalve te laten vergoeden door de ontvanger indien strijd met het Unierecht is vastgesteld.

Het voorstel voor het nieuwe artikel 27quater Invorderingswet 1990 was al dienovereenkomstig aangepast. De bijgesloten uitvoeringstoets bij het voorliggende voorstel is onlangs vastgesteld.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven