Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 650 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkleingssamenweking voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking .(XVII) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

   

(2)

  

(3)

 
  

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

            
  

TOTAAL

2 888 779

3 079 086

79 288

2 155 996

‒ 87 460

‒ 10 500

651 405

157 305

‒ 2 163

            
  

Beleidsartikelen

2 888 779

3 079 086

79 288

2 155 996

‒ 87 460

‒ 10 500

651 405

157 305

‒ 2 163

            

1

 

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

524 896

540 518

6 373

28 159

‒ 10 805

0

177 690

11 296

0

2

 

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

604 880

753 477

 

370 557

‒ 20 198

 

174 219

9 350

 

3

 

Sociale vooruitgang

1 366 461

764 679

 

843 098

‒ 13 180

 

‒ 48 540

‒ 3 711

 

4

 

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

332 742

767 260

 

42 720

20 020

 

52 545

33 783

 

5

 

Multilaterale samenwerking en overige inzet

59 800

253 152

72 915

871 462

‒ 63 297

‒ 10 500

295 491

106 587

‒ 2 163

            
Naar boven