Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 650 IIA Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2020.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrens op basis van de RBV

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(ondergrens in € mln.)

(ondergrens in € mln.)

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

13.303

17.527

‒ 34

‒ 13

17.480

      

Uitgaven

13.303

17.527

‒ 34

‒ 13

17.480

      

Institutionele inrichting

9.328

13.552

‒ 460

‒ 13

13.079

Apparaat Eerste Kamer

9.328

13.552

‒ 460

‒ 13

13.079

Personele uitgaven

3.899

3.899

135

0

4.034

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.899

3.899

135

0

4.034

Materiële uitgaven

76

76

291

0

367

Verenigde Vergadering

76

76

291

0

367

      

Ontvangsten

140

140

0

0

140

Toelichting mutaties Miljoenennota

Kasschuif tijdelijke huisvesting

Voor de tijdelijkhe huisvesting vinden minder uitgaven in 2020 plaats dan eerder verwacht, deze komen in 2021 tot besteding.

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

Voor de tijdelijke huisvesting vinden minder uitgaven in 2020 plaats dan eerder verwacht, deze komen in 2021 tot besteding. Een deel van deze vertraging heeft betrekking op het project audiovisuele middelen die beschikbaar moet zijn in de tijdelijke huisvesting

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement (Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

32.396

32.396

931

0

33.327

      

Uitgaven

32.396

32.396

931

0

33.327

      

Institutionele inrichting

21.486

21.486

722

0

22.208

Schadeloosstelling

21.486

21.486

722

0

22.208

Personele uitgaven

10.910

10.910

209

0

11.119

Pensioenen en wachtgelden

10.798

10.798

321

0

11.119

Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

112

112

‒ 112

0

0

      

Ontvangsten

86

86

0

0

86

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

124.928

133.957

4.333

‒ 3.969

134.321

      

Uitgaven

124.928

133.957

4.333

‒ 3.969

134.321

      

Institutionele inrichting

85.101

94.130

3.258

‒ 4.500

92.888

Apparaat Tweede Kamer

82.778

91.807

3.198

‒ 4.500

90.505

Onderzoeksbudget

2.323

2.323

60

0

2.383

Materiële uitgaven

39.827

39.827

1.075

531

41.433

Drukwerk

1.859

1.859

33

0

1.892

Fractiekosten

35.495

35.495

894

0

36.389

Uitzending leden

448

448

8

0

456

Parlementaire enquêtes

0

0

88

531

619

Bijdrage ProDemos

2.025

2.025

52

0

2.077

      

Ontvangsten

3.966

3.639

0

0

3.639

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

De maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben geleid tot vertraging in de vervangingsinvesteringen ten behoeve van de instandhouding van het Binnenhof. Hierdoor is de planning van de uitvoering van de werkzaamheden gekoppeld aan het uitstel van de renovatie verschoven.

Het project van de tijdelijke huisvesting heeft een vertraging opgelopen waardoor de laatste betalingen bij het project AV voor de tijdelijke huisvesting naar achteren geschoven is. De laatste betalingen vinden plaats bij ingebruikname nadat men het pand in kan trekken.

Materiele uitgaven

Dit jaar is gestart met de voorbereiding van de parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag en is van start gegaan met de tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen. De parlementaire ondervraging Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is afgerond. Voor deze parlementaire enquêtes worden middelen toegevoegd aan de begroting.

2.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.508

1.508

12

0

1.520

      

Uitgaven

1.508

1.508

12

0

1.520

      

Materiële uitgaven

1.508

1.508

12

0

1.520

Interparlementaire betrekkingen

1.508

1.508

12

0

1.520

      

Ontvangsten

23

0

0

0

0

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 6 Artikel 10. Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

6.377

‒ 5.942

‒ 435

0

      

Uitgaven

0

6.377

‒ 5.942

‒ 435

0

      

Nog te verdelen

0

6.377

‒ 5.942

‒ 435

0

Loonbijstelling

0

3.778

‒ 3.778

0

0

Prijsbijstelling

0

874

‒ 874

0

0

Nog onverdeeld

0

1.725

‒ 1.290

‒ 435

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2020

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Nog te verdelen

De Eerste Kamer heeft dit jaar extra kosten moeten maken naar aanleiding van Covid-19. Dit heeft er mee te maken dat er andersoortige werk- en vergaderplekken ingericht dienden te worden. Hierdoor zijn meer onderhoudstechnische werkzaamheden geweest om onder andere de Ridderzaal te kunnen gebruiken. Daaraan gerelateerd zijn ook extra beveiligingskosten gemaakt. Hiervoor zijn middelen overgeheveld naar de Eerste Kamer.

Naar boven