35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij op korte termijn stallen leeg komen te staan;

constaterende dat de ondernemer in de huidige sloop- en ombouwregeling een compleet plan moet indienen, inclusief het zicht op vergunningen, voordat de ondernemer mag starten met het opruimen en/of afvoeren van bijvoorbeeld de inventaris;

verzoekt de regering, met een alternatieve uitwerking te komen, zodat ondernemers sneller kunnen beginnen met het opruimen en/of afvoeren van bijvoorbeeld de inventaris en ondernemers zich sneller en concreter kunnen richten op hun toekomst;

verzoekt tevens om voor het eind van het jaar in gesprek te gaan met nertsenhouders en de gemeenten en de provincies om te komen tot concrete afspraken over snelle afhandeling van procedures, het voorkomen van leegstand of verloedering en het delen van best practices, en de uitkomsten van een eerste gesprek nog voor het eind van het jaar met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Geurts

Naar boven