35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de beëindiging van de nertsenhouderij wordt gefinancierd met ongeveer 250 miljoen aan publieke gelden;

overwegende dat de Raad van State ruimte ziet voor een salderingsregeling indien de stikstofruimte ten goede komt aan de natuur;

verzoekt de regering, de volledige vrijgekomen stikstofruimte ten goede te laten komen aan de natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Naar boven