35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er grote stikstofdruk ligt op de natuur;

van mening dat de grote bedragen die dreigen te worden uitgekeerd aan nertsenhouders maximaal maatschappelijk nut moeten hebben;

constaterende dat de Raad van State heeft gesteld alleen begrip te kunnen opbrengen voor afroming van stikstofruimte als deze ten gunste wordt gesteld van de natuur;

verzoekt de regering, de nadeelcompensatieregeling voor het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij zodanig aan te passen dat 100% van de aan de deelnemende bedrijven vergunde stikstofruimte wordt afgeroomd ten gunste van de natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Naar boven