35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de bijzondere situatie waar pelsdierhouders zich door het uitbreken van het COVID-19-virus in bevinden;

constaterende dat uit jurisprudentie blijkt dat er bij economische activiteiten met betrekking tot dierlijke producten eerder sprake zal zijn van een objectief voorzienbaar risico van ziekten en van in verband daarmee al dan niet met het oog op de volksgezondheid getroffen overheidsmaatregelen, en dit normaliter dus onder het ondernemersrisico valt;

constaterende dat de door de coronacrisis getroffen pelsdierhouders ook gebruik kunnen maken van algemene steunmaatregelen zoals de NOW en TVL;

verzoekt de regering, om het ondernemersrisico in de nadeelcompensatieregeling te verhogen van 15% naar 20%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Naar boven