35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN LODDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de pelsdierhouders de facto veertien dagen na publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad de tijd hebben om de nog aanwezige pelsdieren af te voeren;

constaterende dat pelsdierhouders daarna geen direct inkomen uit hun huidige werkzaamheden meer kunnen verdienen;

verzoekt de regering, binnen veertien dagen na en op basis van de aanvraag nadeelcompensatie een voorschot uit te betalen aan de pelsdierhouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Lodders

Naar boven