35 611 Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020)

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 18 november 2020

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Inhoudsopgave

I.

ALGEMEEN

1

1.

Invoeringsrecht

1

I. ALGEMEEN

De leden van de VVD-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het voorgestelde wetsvoorstel en hebben hierover nog enkele vragen.

Ook de leden van de CDA-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden hebben geen vragen en steunen de inhoud van het wetvoorstel.

De leden van de SP-fractie hebben eveneens kennisgenomen van de wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020). Zij hebben daar nog enkele vragen over.

1. Invoeringsrecht

De leden van de VVD-fractie lezen in het onderhavige wetsvoorstel dat er sprake is van een positieve afname van de ervaren regeldruk en juichen dit toe. Kan de regering aangeven op welke manier er sprake is van een afname van de ervaren regeldruk? Tevens vragen zij of het klopt dat het wetsvoorstel vooral als doel heeft om de wetgeving met betrekking tot het overgangsrecht overzichtelijker te maken. Tot slot vragen zij of het klopt dat het voorgestelde wetsvoorstel ook tot doel heeft om het invoeringsrecht te vervangen, zonder dat er sprake is van een inhoudelijke vernieuwing.

De leden van de SP-fractie vragen of het klopt dat met dit wetsvoorstel enkel technische wijzigingen worden gedaan en er inhoudelijk niks aan de Wet voortgezet onderwijs wordt veranderd. Zo niet, kan de regering een lijst aanleveren met inhoudelijke wijzigingen die met dit wetsvoorstel zouden worden doorgevoerd, zo vragen de voornoemde leden.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

Adjunct-griffier van de commissie, Arends

Naar boven