35 578 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)

Nr. 16 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 november 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «drie artikelen» vervangen door «twee artikelen».

2. Het voorgestelde artikel 54b vervalt onder vernummering van het voorgestelde artikel 54c tot 54b.

3. In het voorgestelde artikel 54b (nieuw) wordt «de artikelen 54a, eerste, tweede, derde en zesde lid, en 54b» vervangen door «artikel 54a, eerste, tweede, derde en zesde lid,».

B

Artikel IIIB wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt «en het voorgestelde artikel 54b, tweede lid, vierde zin,».

2. In onderdeel b wordt «de artikelen» vervangen door «artikel» en vervalt «en 54b, tweede lid, vierde zin,».

Toelichting

Omdat het correctiemechanisme niet vanaf de start aan de voorgestelde regeling hoeft te functioneren en de Tweede Kamer meermalen zorgen heeft geuit over de uitvoerbaarheid wordt het correctiemechanisme voor dit moment uit het voorstel gehaald.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven