35 575 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet CO2-heffing industrie)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 6 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de considerans vervalt «en afvalverbranding».

II

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het voorgestelde artikel 71h wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a vervalt.

b. In onderdeel g vervalt «, afvalverbrandingsinstallatie».

2. Het voorgestelde artikel 71j wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid vervalt onderdeel b, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel a door «; of» en onder vernummering van onderdeel c tot onderdeel b.

b. In het derde lid vervalt «en afvalverbrandingsinstallaties».

3. In artikel 71k, tweede lid, vervalt de tweede zin.

III

Artikel IV vervalt.

Toelichting

Algemeen

De indiener stelt voor om afvalverbrandingsinstallaties uit te zonderen van de voorgestelde CO2-heffing. Afval zal linksom of rechtsom verwerkt moeten worden. Het stimuleren van recycling gebeurt al middels de afvalstoffenheffing. Ook is een importheffing voor buitenlands afval ingevoerd. Voor het stimuleren van recycling is de CO2 heffing als beleidsinstrument derhalve niet nodig. De indiener wil er verder op wijzen dat CCS voor verschillende afvalverbrandingsinstallaties geen optie is, zodat de mogelijkheden om de heffing te beperken minimaal zijn. Daarbij komt dat er in Europa een tekort is aan capaciteit voor het verbranden van restafval waardoor meer afval gestort wordt dan nodig is. Het extra belasten van verbranden kan ertoe leiden dat meer afval gestort wordt. Dan is sprake van een averechts effect, omdat bij stortplaatsen veel methaan vrijkomt.

In de Europese Unie is er bewust voor gekozen afvalverbrandingssector buiten het Europese emissiehandelssysteem (ETS) te houden. Nu is sprake van een nationale alleingang door deze sector wel met CO2 beprijzing te confronteren. Het creëert in de ogen van de indiener een ongewenst, ongelijk speelveld.

Artikelsgewijs

In de artikelen I tot en met V wordt voorgesteld het wetsvoorstel zodanig te wijzigen dat de CO2-heffing industrie niet van toepassing is op afvalverbrandingsinstallaties. Dit amendement heeft geen budgettaire gevolgen.

Stoffer

Naar boven