35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2020

Hierbij informeren wij u, mede namens de Minister-President, over de per 25 september 2020 gewijzigde portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Algemene infectieziektebestrijding covid-19

 • Ouderenzorg

 • Wmo en mantelzorg

 • Wijkverpleegkundige zorg

 • Persoonsgebonden Budget

 • Medisch-ethische vraagstukken

 • Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

De Minister voor Medische Zorg en Sport:

 • Cure

 • Zorgverzekeringswet

 • Zorgtoeslag en pakketbeheer

 • Curatieve Zorg

 • Drugs (cannabisbeleid en internationaal)

 • Voedselveiligheid

 • Genees- en hulpmiddelen

 • Gezondheidsbescherming

 • Infectieziektebestrijding anders dan covid-19

 • Medische (bio)technologie

 • Sportbeleid

 • Gehandicaptenzorg

 • Arbeidsmarkt zorg algemeen

 • Regeldruk zorg algemeen

 • Rechtmatige zorg algemeen en goed bestuur

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

 • GGZ

 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

 • Preventie

 • Drugs (preventie)

 • Gezondheidsbevordering (leefstijl)

 • VWS domein voor de BES eilanden

 • Maatschappelijke diensttijd

 • Jeugd en jeugdgezondheidszorg

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

De verantwoordelijkheid van de bewindspersonen betreft naast de bovenstaande onderwerpen, ook de daaraan gerelateerde generieke beleidsaspecten. U kunt hierbij denken aan onderwerpen zoals kwaliteitsbeleid, toezicht, innovatie en kennis. Ook vallen aspecten van de bestrijding van covid-19 binnen de dossiers van de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van VWS (bijvoorbeeld ic-opschaling, en corona op de BES eilanden). De Minister van VWS is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De Minister voor Medische Zorg en Sport wordt verantwoordelijk voor de organisatorische aansturing van de adviesraden, het Sociaal Cultureel Planbureau en de toezicht- en uitvoeringsorganisaties.

De herschikking van de portefeuilles biedt de Minister van VWS meer tijd om zich te kunnen richten op de bestrijding van het coronavirus en waarborgt tegelijkertijd de continuïteit van de verschillende beleidsonderwerpen van het Ministerie van VWS.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven