Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Ontvangen 15 september 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3 

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

25.412.377

25.886.826

204.719

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Volksgezondheid

1.860.039

2.169.805

13.903

2

Curatieve Zorg

3.413.893

3.389.019

95.053

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.513.176

11.389.116

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.874.328

2.158.939

68.655

5

Jeugd

117.426

117.426

9.182

6

Sport en bewegen

356.475

380.487

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

9

Algemeen

32.024

35.892

0

10

Apparaat Kerndepartement

371.406

371.732

8.594

11

Nog onverdeeld

7.576

7.576

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000).

Naam

Baten

Lasten

Saldo

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

55.120

55.120

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

93.765

93.765

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

453.800

453.800

0

Totaal

602.685

602.685

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000).

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

10814

7583

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

5600

0

Totaal

16914

7583

Naar boven