Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 570 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Ontvangen 15 september 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 Onder verwijzing naar artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.209.302

14.210.633

1.574.110

     
 

Beleidsartikelen

   

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.261.393

34

Straffen en Beschermen

2.974.073

2.974.073

83.749

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

273.598

273.598

2.000

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

91

Apparaat kerndepartement

470.552

471.883

19.406

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.461.719

2.461.719

0

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

484.863

484.863

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

151.084

151.084

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

83.398

83.398

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

47.912

47.086

826

Totaal

3.228.976

3.228.150

826

    

Naam baten-lastenagentschap

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 

55.535

3.000

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 

12.100

4.100

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

 

6.658

2.145

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

 

9.986

6.450

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

 

826

0

Totaal

 

85.105

15.695

Naar boven