35 564 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MICHON-DERKZEN EN SNELLER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in het voorgestelde vijfde lid «of advocaat» vervangen door «, advocaat, journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring».

Toelichting

Dit amendement wijzigt het voorgestelde artikel 285, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht. De indieners beogen met dit amendement de voorgestelde extra strafverhogingsgrond bij bedreiging voor personen met een bijzondere functie ook te laten gelden voor journalisten of publicisten in het kader van nieuwsgaring die bij of vanwege de uitoefening van hun taak worden bedreigd. De vrije pers is cruciaal voor een open en democratische samenleving. De pers legt misstanden bloot, verklaart fenomenen en gebeurtenissen in de samenleving en zorgt voor de benodigde controle op de macht. Helaas zien we in toenemende mate dat er sprake is van een aantasting van deze vrije pers. Journalisten en publicisten krijgen te maken met agressie, bedreiging en geweld waardoor hen het werk moeilijk of in sommige gevallen zelfs onmogelijk wordt gemaakt. Dit is onacceptabel. Door journalisten of publicisten in het kader van nieuwsgaring toe te voegen aan de lijst waarbij een strafverhogende omstandigheid gaat gelden wordt een duidelijk signaal afgegeven dat bedreiging tegen hen in het bijzonder niet wordt getolereerd. Met de term journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring wordt aangesloten bij de reeds in het strafrecht voorkomende term, zoals in art. 218a van het Wetboek van Strafvordering.

Michon-Derkzen Sneller


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging ondertekening

Naar boven