35 564 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 26 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in het voorgestelde vijfde lid «of advocaat» vervangen door «, advocaat, ambtenaar van politie of buitengewoon opsporingsambtenaar».

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in een verhoging van de strafmaat voor bedreiging van burgemeesters en andere bestuurders. Het effectief en integer functioneren van burgemeesters, togadragers en andere personen met gezag bekleed is van essentieel belang voor een goede werking van het openbaar bestuur. Dit is een specifieke groep waarvan het effectief en integer functioneren niet bedreigd mag worden. Dit is tevens het geval bij politieambtenaren en buitengewone opsporingsambtenaren. Wanneer het functioneren van een politieambtenaar of een buitengewoon opsporingsambtenaar wordt bedreigd kan dit eveneens een gevaar voor de rechtsorde betekenen. Daarnaast is dit in lijn met de verzwarende omstandigheid die geldt bij het beledigen van een ambtenaar in functie. Ondergetekende wil deze verzwarende omstandigheid doortrekken in het wetsvoorstel. Derhalve dient het wetsvoorstel uitgebreid te worden met de bijzondere bescherming van politieambtenaren en buitengewone opsporingsambtenaren.

Van der Staaij

Naar boven