35 543 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)

Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL

Ontvangen 24 september 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener wil het School Ex-programma breed herinvoeren. In 2009 stond daarvoor € 9 miljoen op de begroting. Daarom wil de indiener er nu € 10 miljoen voor uittrekken. Het betreft een programma om te voorkomen dat jongeren zonder baan van de opleiding af komen. Om dit te voorkomen, moeten ROC’s studenten daarmee gaan stimuleren om door te leren. Als jongeren met een diploma niet meer kunnen doorleren, dan moeten zij ondersteuning krijgen van het UWV om aan de slag te gaan.

Van den Hul

Naar boven