35 518 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 21 september 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de begripsomschrijving van «inkomensgrens» te luiden:

inkomensgrens:

voor de toepassing van artikel 48, eerste lid, in het achtste lid vastgestelde bedrag.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De inkomensgrens is € 55.000. Het bedrag wordt met ingang van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd met het percentage waarmee per gelijke datum het in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag wordt gewijzigd.

Toelichting

Het amendement verhoogt de inkomensgrens voor toewijzingen van sociale huurwoningen naar anderhalf keer modaal inkomen (€ 55.000 per jaar). De inkomensgrens is voor een aantal jaren tijdelijk uitgebreid, maar dat komt per 2021 te vervallen. Dit amendement beoogt de inkomensgrens structureel te verhogen. De huidige inkomensgrens is te beperkt en zorgt voor eenzijdige wooncomplexen en buurten. Daarnaast vallen op dit moment veel mensen met een gemiddeld inkomen tussen wal en schip, omdat zij teveel verdienen voor een betaalbare huurwoning en te weinig hebben voor een koophuis.

Beckerman

Naar boven