35 491 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat XII voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting inclusief ISB's

Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting inzake OVS

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.835.720

8.911.581

15.521

– 33.732

– 102.056

17.000

1.321.124

1.321.124

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

33.376

53.480

0

6.125

6.654

434

     

13

Bodem en ondergrond

16.533

30.784

0

4.127

3.227

1.500

     

14

Wegen en verkeersveiligheid

83.142

86.836

6.782

109.054

84.491

0

     

16

Openbaar vervoer en Spoor

23.353

28.508

0

7.222

7.022

4.750

1.488.000

1.488.000

 

17

Luchtvaart

45.574

25.304

1.174

90.752

1.202

632

     

18

Scheepvaart en havens

21.714

39.881

784

7.094

4.913

100

     

19

Uitvoering milieubeleid en internationaal

42.491

43.374

0

14.834

16.117

0

     

20

Lucht en geluid

25.845

26.045

0

2.121

4.680

0

     

21

Duurzaamheid

89.535

89.644

0

– 44.522

– 315

0

     

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

31.241

34.204

250

14.059

8.740

0

     

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

57.530

57.643

0

– 160

– 160

0

     

24

Handhaving en toezicht

123.234

123.234

0

2.879

2.879

0

     

25

Brede doeluitkering

909.220

920.515

0

23.104

32.936

0

     

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.981.233

6.979.233

0

– 470.387

– 469.236

0

– 166.876

– 166.876

 
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

43.309

60.451

1.101

27.335

19.802

1.794

     

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.390

312.445

5.430

28.805

37.025

7.790

     

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

143826

137967

0

     
Naar boven