35 450 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA C.S.

Ontvangen 30 juni 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

Er wordt een beleidsartikel toegevoegd, luidende:

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

13

Begrotingsreserve investering werkgelegenheid en publieke sector

45.000.000

11.250.000

0

Toelichting

De indieners zijn van mening dat gezien de grote economische uitdagingen van komende jaren een breed investeringspakket op zijn plaats is. De indieners stellen voor om voor de komende vier jaar een begrotingsreserve in te stellen om van daaruit evidente tekorten in de publieke sector te repareren, en daarnaast een grote investering in verduurzaming van woningen en zonne-energie op daken te bewerkstelligen. Dit amendement beoogt een nieuw begrotingsartikel toe te voegen voor de uitgaven die hiermee gemoeid zijn. Hiermee worden tienduizenden tot honderdduizenden banen gecreëerd en wordt tegelijkertijd grote maatschappelijke problemen aangepast als de tekorten in onderwijs, zorg en politie en het feit dat de noodzakelijke energietransitie voor een groot deel van de bevolking niet te betalen is. Voor vulling van de reserve kan worden geleend op de kapitaalmarkt tegen rente die vrijwel nihil of zelfs negatief is. Het maatschappelijke rendement daartegenover is enorm. De indieners verwijzen in dit verband naar de unaniem aangenomen motie van het lid Alkaya, die de regering oproept de economie te stimuleren, wanneer de situatie daar om vraagt.1

De indieners gaan er vanuit dat na vier jaar de economische situatie dusdanig hersteld is dat de publieke sectorinvesteringen structureel gemaakt kunnen worden, en dat de publieke en private investeringen tezamen een aanjaagfunctie hebben gehad voor de gehele economie. Indien dat nog niet het geval is, kan een voortzetting op dat moment overwogen worden.

Beoogd wordt € 45 miljard beschikbaar te stellen en deze middelen te verdelen over de komende vier jaar (2020–2023 en elk jaar € 11,25 miljard).

Alkaya Leijten Futselaar


X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 21501–07 nr. 1661.

Naar boven