Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 450 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Ontvangen 29 april 2020

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum 1 mei, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Stand na ISB

Mutatie(+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

30.329.138

9.355.361

162.297.988

2.805.176

695.631

311.527

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Belastingen

2.846.839

2.926.639

156.204.310

339.481

316.663

149.246

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

‒ 250

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

5.500

5.500

145.000

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

2.090.017

3.290

‒ 7.455

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

22.085.244

1.547.244

735.954

70.244

70.244

20.244

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

9

Douane

440.852

440.852

605

‒ 10.087

‒ 10.087

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutatie(+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.701.905

36.701.905

37.786.300

‒ 216.500

‒ 216.500

‒ 2.636.467

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Financiering staatsschuld

35.170.500

35.170.500

30.015.000

‒ 216.500

‒ 216.500

‒ 2.917.000

12

Kasbeheer

1.531.405

1.531.405

7.771.300

0

0

280.533

Naar boven