35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat op grond van artikel 20, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid bij ministeriële regeling het novel coronavirus (2019-nCoV) in het belang van de volksgezondheid is aangemerkt als behorende tot groep A als bedoeld in die wet, en dat het op grond van artikel 20, vierde lid, van die wet noodzakelijk is deze regeling zo spoedig mogelijk te incorporeren in die wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 1, onder e, groep A, van de Wet publieke gezondheid wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: novel coronavirus (2019-nCoV),.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Medische Zorg,

Naar boven