35 395 Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 27 maart 2020

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 1), belast met het voorberei-dend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische onderteke-ning van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten. Zij hebben een enkele vraag.

De leden van de CDA-fractie vragen of de totale kosten die bij de notarissen terecht komen in beeld zijn. Graag vernemen zij wat die extra kosten zijn en wat de notarissen aan extra uitgaven in het vooruitzicht hebben.

De aan het woord zijnde leden vragen voorts waarom de Autoriteit Persoons-gegevens niet geconsulteerd is.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

Adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

Naar boven