35 303 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 13 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt «de winst behaald» vervangen door «de brutoomzet behaald».

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat indien in een jaar het deel van de winst ter zake van de exploitatie van een voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee bestemd schip dat afkomstig is uit niet-vervoerswerkzaamheden meer bedraagt dan 50% van de totale winst die met die exploitatie wordt behaald (winstplafond), het deel van de winst ter zake van de niet-vervoerswerkzaamheden niet voor de tonnageregeling in aanmerking komt (winstsplitsing). Met dit amendement wordt het winstplafond vervangen door een brutoomzetplafond, zodat van verplichte winstsplitsing sprake is indien in een jaar het deel van de brutoomzet (in plaats van de winst) ter zake van de exploitatie van het schip dat afkomstig is uit niet-vervoerswerkzaamheden meer bedraagt dan 50% van de totale brutoomzet (in plaats van de totale winst) ter zake van die exploitatie.

Lodders

Naar boven