35 303 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 13 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 40, eerste lid, wordt «heeft verstrekt, begaat een verzuim» vervangen door «heeft verstrekt of degene die niet tijdig heeft gezorgd voor de melding, bedoeld in artikel 42a, achtste lid, begaat een verzuim».

II

Aan het in artikel II, onderdeel E, voorgestelde artikel 42a wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De overtreder, bedoeld in het eerste lid, zorgt ervoor dat op de website van zijn onderneming of werkgever wordt gemeld dat aan hem een bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid is opgelegd, zulks binnen drie maanden nadat die boete op grond van het eerste lid openbaar is gemaakt.

III

In artikel XI wordt na onderdeel L een onderdeel ingevoegd, luidende:

La

In artikel 67ca, eerste lid, wordt «en 50, eerste lid» vervangen door «50, eerste lid, en 67r, negende lid».

IV

Aan het in artikel XI, onderdeel N, voorgestelde artikel 67r wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 9. De overtreder, bedoeld in het eerste lid, zorgt ervoor dat op de website van zijn onderneming of werkgever wordt gemeld dat aan hem een bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid is opgelegd, zulks binnen drie maanden nadat die boete op grond van het eerste lid openbaar is gemaakt.

Toelichting

Indiener acht het wenselijk dat (potentiële) klanten hun keuze voor een adviseurs op zoveel mogelijk informatie kunnen baseren, waaronder diens handelen in het verleden. Daarom stelt indiener voor met dit amendement een verplichting tot openbaarmaking in te stellen waardoor bedrijven die een vergrijpboete vanwege het verzaken van de inlichtingenverplichting ontvangen en belastingadviseurs en accountants die als medeplichtig aan de overtreding worden veroordeeld dit actief kenbaar dienen te maken aan bestaande en nieuwe klanten op een gemakkelijk zichtbare plek op hun website. Deze maatregel dient als aanvulling op de maatregel in het bestaande wetsvoorstel waarbij openbaarmaking enkel via de website van de Belastingdienst zou plaatsvinden. Indiener vreest namelijk dat dit een onvoldoende activerende manier van informeren zou zijn.

Het amendement strekt ertoe een wijziging aan te brengen in de voorgestelde maatregel ter zake van de aanpak van belastingontduiking. Deze wijziging is een aanvulling op de openbaarmaking van de vergrijpboete. Zij ziet erop dat de medeplegende beroepsbeoefenaar verplicht wordt om ervoor zorg te dragen dat op de website van zijn onderneming of – als hij werknemer is – op de website van zijn werkgever wordt vermeld dat ter zake van opzettelijk medeplegen van bijvoorbeeld het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting aan hem een vergrijpboete is opgelegd. Hij moet aan deze meldplicht voldoen binnen drie maanden nadat de inspecteur de beschikking waarbij die boete is opgelegd openbaar heeft gemaakt. De meldplicht geldt zowel in het fiscale domein als in het toeslagendomein. Indiener is van mening dat met deze meldplicht de consumentenbescherming beter wordt vormgegeven. Publicatie is immers vanuit de consumentenbescherming ingegeven. Dit is analoog aan de waarschuwing die moet worden gegeven bij het verkopen van een al dan niet risicovol financieel product. Het niet tijdig nakomen van de meldplicht is een verzuim dat kan worden beboet.

Leijten

Naar boven