35 303 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 november 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel XVII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIIA

1. Vanaf de datum waarop artikel II, onderdeel A, artikel XI, onderdeel A, en artikel XII, onderdeel A, in werking treden, worden met betrekking tot de belanghebbende, belastingplichtige, inhoudingsplichtige of belastingschuldige die:

a. geen geactiveerde Berichtenbox heeft; of

b. op eigen verzoek is geplaatst op een lijst van personen naar wie berichten anders dan langs elektronische weg worden verzonden;

alle berichten uitsluitend anders dan langs elektronische weg verzonden totdat die belanghebbende, belastingplichtige, inhoudingsplichtige of belastingschuldige een keuze heeft gemaakt voor verzending van alle berichten langs elektronische weg.

2. Ten behoeve van de verzending van alle berichten uitsluitend anders dan langs elektronische weg in gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan de Belastingdienst/Toeslagen, de inspecteur, het bestuur van ’s Rijks belastingen, de ontvanger, de directeur of de belastingdeurwaarder bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties burgerservicenummers opvragen en verstrekt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die burgerservicenummers.

3. Ten behoeve van de verzending van alle berichten uitsluitend anders dan langs elektronische weg in gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan de Belastingdienst/Toeslagen, de inspecteur, het bestuur van ’s Rijks belastingen, de ontvanger, de directeur of de belastingdeurwaarder aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de burgerservicenummers verstrekken van de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt in de Berichtenbox van de belanghebbende, belastingplichtige, inhoudingsplichtige of belastingschuldige, bedoeld in het eerste lid, dat alle berichten uitsluitend anders dan langs elektronische weg worden verzonden.

Toelichting

Deze nota van wijziging regelt expliciet een wettelijke grondslag voor de uitwisseling van burgerservicenummers tussen Logius en de Belastingdienst en vice versa. Deze uitwisseling is noodzakelijk om mogelijk te maken dat bij aanvang van de keuzeregeling voor burgers die nu alleen langs papieren weg kennisnemen van berichten van de Belastingdienst, die situatie dezelfde blijft, zonder dat daarvoor een keuze voor verzending langs papieren weg hoeft te worden gemaakt. Om de personen om wie het gaat te kunnen identificeren is het burgerservicenummer nodig. De uitwisseling heeft een eenmalig karakter.

Het gaat hierbij om burgers die geen actieve Berichtenbox hebben of die zijn geplaatst op de zogeheten «maatwerklijst papieren kopie» en die dus alleen langs papieren weg kennisnemen van berichten van de Belastingdienst. Zoals in het algemeen deel van de memorie van toelichting is opgemerkt is het de bedoeling dat zij vanaf inwerkingtreding van de keuzeregeling die berichten nog steeds op papier krijgen, zodat – zoals gezegd – zij daarvoor niet een keuze voor verzending langs papieren weg hoeven te maken. Dat betekent dat zij bij aanvang van de keuzeregeling in de systemen moeten worden aangemerkt alsof zij voor verzending langs papieren weg hebben gekozen. Om dat mogelijk te maken is genoemde uitwisseling van burgerservicenummers nodig.

Voor de in deze nota van wijziging opgenomen aanpassing geldt dat de ter zake van het wetsvoorstel uitgebrachte uitvoeringstoets onverkort van kracht is. De nota van wijziging leidt niet tot bijkomende uitvoeringskosten voor de Belastingdienst

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Naar boven