35 254 Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 12 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In artikel 10, tweede lid, tweede zin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt na «Dit percentage» ingevoegd «bedraagt maximaal het inflatiepercentage en».

Toelichting

Op dit moment kunnen verhuurders aan huurders met een inkomen tot en met € 42.436 een huurverhoging vragen van maximaal 4,1% (1,6% inflatie + 2,5 procentpunt). Aan huishoudens met een hoger inkomen mag een hogere huurverhoging worden gevraagd, namelijk 5,6% (1,6% inflatie + 4 procentpunt). Huishoudens waarvan een van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en huishoudens met 4 personen of meer, zijn ongeacht hun inkomen vrijgesteld van de hogere huurverhoging. Dit amendement zorgt ervoor dat alle huishoudens in de sociale huursector worden vrijgesteld van extra huurverhogingen bovenop een inflatiecorrectie. Dit beperkt papierwerk bij verhuurders en de Belastingdienst, beschermt de privacy van hurende huishoudens en heeft een gunstig effect op de koopkracht van huurders.

Beckerman

Naar boven