35 247 Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ALKAYA

Ontvangen 5 september 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. internationale ketenverantwoordelijkheid ten aanzien van:

    • 1°. mensenrechten;

    • 2°. milieu;

    • 3°. werkgelegenheid;

    • 4°. arbeidsverhoudingen.

Toelichting

Nederlandse bedrijven die in het buitenland handel drijven hebben te maken met een complexe handels- en productieketen waarin dikwijls problemen kunnen opduiken. Bekend zijn de bedroevende arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en de omgang met dierenrechten en milieu in de agrarische sector. De regering heeft het onderwerp ketenverantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor wat elders in een productieketen plaatsvindt, blijkens de memorie van toelichting vooralsnog niet in het wetsvoorstel opgenomen, en daarbij het voorbehoud gemaakt dat ketenverantwoordelijkheid in de toekomst wel als onderwerp kan worden opgenomen.

Indieners achten het wenselijk dat ketenverantwoordelijkheid nu reeds wordt opgenomen in dit wetsvoorstel, temeer omdat de regering via zelfregulering bedrijven tracht te laten komen tot afspraken over ketenverantwoordelijkheid, de zogeheten IMVO-convenanten, waarvan het de doelstelling is dat deze in een regeling kunnen worden vertaald. Met dit amendement wordt daarom mogelijk gemaakt dat initiatieven van bedrijven ten aanzien van het onderwerp ketenverantwoordelijkheid door de regering op verzoek in een regeling kunnen worden vertaald.

Futselaar Alkaya

Naar boven