35 210 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELS EN WESTERVELD

Ontvangen 2 juli 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.095 (x € 1.000).

Toelichting

In de Voorjaarsnota is een voorschot genomen op de uitkomsten van het recente advies van de Commissie Van Rijn. Deze commissie heeft geadviseerd om extra investeringen te doen voor bèta/techniek. Daarvoor is brede politieke steun. Tegelijkertijd zal er een financiële herverdeling plaatsvinden tussen alfa/gamma en bèta, zowel binnen als tussen universiteiten. Op korte termijn, met name het jaar 2019, is bij universiteiten grote onzekerheid over de gevolgen van dit beleid. Het kabinet wil zorgen voor een zachte landing van de financiële gevolgen van dit advies voor universiteiten en trekt daar € 27 miljoen voor uit. Hier tegenover staat echter een korting op de loon- en prijsbijstelling van € 25,1 miljoen voor het wetenschappelijk onderwijs.

Dit amendement zorgt ervoor dat de korting op de loonprijsbijstelling voor het wetenschappelijk onderwijs voor 2019 wordt geschrapt. De dekking van € 25,1 miljoen wordt gevonden in de € 220 miljoen aan meevallers in 2019 die het kabinet wil inzetten om de in=uit-taakstelling alvast op te vullen. Dit is, zoals de Minister van Financiën bij vraag 23 van de Najaarsnota 2018 heeft aangegeven, in lijn met de begrotingsregels van het kabinet.

Met dit amendement zal de onrust bij universiteitsbestuurders afnemen en kan er bij de begroting van 2020 een zorgvuldige afweging worden gemaakt voor de komende jaren.

Snels Westerveld

Naar boven