35 210 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL

Ontvangen 28 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 91 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.510 (x € 1.000).

II

In artikel 95 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.510 (x € 1.000).

Toelichting

Dat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dit jaar geen loon- en prijsbestelling krijgt toegekend, betekent een structurele bezuiniging van € 1,51 miljoen. SBB regelt echter de beroepspraktijkvorming van mbo-opleidingen, zodat de kern van het onderwijs hiermee wordt geraakt. Dit is ook in strijd met de geest van de motie Asscher c.s. (35 000, nr. 23) waarmee de Kamer bij de algemene beschouwingen de korting op leerbanen heeft afgeblazen. Het is bovendien strijdig met de afspraak dat SBB wat de loonbijstelling betreft op dezelfde manier zou worden behandeld als de overige overheidssectoren. Dit amendement beoogt deze structurele bezuiniging ongedaan te maken.

Van den Hul

Naar boven