35 210 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 HERDRUK1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 29 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.611.603

42.024.208

1.329.157

2.085.861

1.022.858

– 21.304

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.458.168

20.940.607

1.141.105

1.172.715

397.998

– 11.758

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.539.026

4.596.476

3.000

725.134

80.399

1.000

6

Hoger beroepsonderwijs

3.258.567

3.277.742

1.213

225.629

113.859

1.700

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.928.814

4.898.729

16

371.654

228.987

0

8

Internationaal beleid

12.785

12.785

99

590

120

0

11

Studiefinanciering

5.583.226

5.583.226

893.224

– 35.531

– 35.531

– 7.976

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

93.071

93.071

3.657

– 12.690

– 12.690

386

13

Lesgelden

6.649

6.649

238.734

6.182

6.182

– 6.868

14

Cultuur

589.734

967.703

494

– 125.475

35

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.179.678

1.228.371

101

9.542

7.183

0

25

Emancipatie

6.643

15.880

0

– 847

927

0

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

259.975

259.975

567

8.527

8.527

0

               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

21.153.435

21.083.601

188.052

913.146

624.860

– 9.546

1

Primair onderwijs

11.302.400

11.302.361

8.661

411.927

353.826

3.600

3

Voortgezet onderwijs

8.681.647

8.611.856

7.391

484.957

254.772

0

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

168.559

168.555

9.000

3.657

3.657

0

15

Media

1.000.829

1.000.829

163.000

12.605

12.605

– 13.146

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Naam agentschap

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

281.363

281.363

0

42.322

42.322

0

Totaal

281.363

281.363

0

42.322

42.322

0

 

Totale kapitaaluitgaven

Totale kapitaalontvangsten

Totale kapitaaluitgaven

Totale kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– 10.794

1.248

– 39.938

47.700

Totaal

– 10.794

1.248

– 39.938

47.700


X Noot
1

I.v.m. correcties in de datum en de opmaak

Naar boven