35 121 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 7 februari 2019

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inleiding

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: het wetsvoorstel) en hebben daarover de volgende vragen.

De leden van de CDA-fractie hebben met instemming kennisgenomen van het wetsvoorstel en hebben geen nadere vragen of opmerkingen.

Inhoud Europese richtlijnen

De leden van de VVD-fractie vragen hoe wordt omgegaan met passagiers die afkomstig zijn van cruiseschepen, zowel zee- als binnenvaart, die Nederland aandoen.

Hoofdlijnen van het voorstel

De leden van de VVD-fractie vragen of naam, geslacht, nationaliteit en geboortedatum van mensen op cruiseschepen en andere schepen ook vooraf bekend horen te zijn. Wat gebeurt er als een schip of kapitein de noodzakelijke gegevens niet levert, voordat de Nederlandse wateren of havens aangedaan worden? De richtlijn verplicht lidstaten een nationaal loket in te richten. Deze leden zijn benieuwd of zo’n instantie in Nederland al bestaat of bij welke instantie deze taak belegd zou moeten worden. Is dit dan een uitbreiding van taken en is hier fte voor beschikbaar? Of gaat het om een vervanging van taken?

Verhouding tot hoger recht

De leden van de VVD-fractie vragen hoe controle op de wet plaatsvindt. Welke dienst voert dit uit en in welke mate zal gecontroleerd worden? Wat is de sanctie op overtreding van de wet? Hoe wordt die opgelegd? Hoe wordt omgegaan met mensen die op een veerboot /ferry binnenkomen? Zijn de persoonsgegevens van mensen die ons land binnenkomen ook vooraf bekend? Hoe worden deze gegevens geregistreerd en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Deze leden vragen verder in hoeverre het registeren van mensen kan helpen om terroristen of ongewenste personen op te sporen die zo ons land binnenkomen.

Gevolgen

De leden van de VVD-fractie vragen of de richtlijnen 2010/65/EU en EU 2017/2109 in lijn zijn met zaken die ook in de luchtvaart spelen. Welke richtlijnen gelden daar? In hoeverre wijken deze af en wat is de planning?

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Schuurkamp

Naar boven