35 105 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2019

Graag beantwoord ik – helaas later dan voorzien – uw vraag van 27 februari 2019 naar aanleiding van de reactie van NEVI op het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ellemeet en Van der Staaij.

Reactie

Ik ben mij zeer bewust van de knelpunten die door zorgaanbieders en inkopers worden ervaren bij het inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Met de Aanpak inkoop en aanbesteden in het sociaal domein werk ik er aan om de praktijk van de inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociale domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en deze knelpunten weg te nemen of te verminderen. Hierover heb ik de Tweede Kamer meermaals bericht, meest recent in mijn brieven van 17 maart 20191 en 24 januari 20192.

De reactie van NEVI die aan uw Kamer is gestuurd heb ik eerder ontvangen op 31 januari 2019. Naar aanleiding van de door NEVI aangedragen suggesties zullen mijn ambtenaren contact opnemen met NEVI om een bespreking te plannen. Er vindt momenteel overleg plaats met NEVI over wanneer dit gesprek zal kunnen plaatsvinden. Mijn ambtenaren zullen tijdens deze afspraak inventariseren waar het mogelijk is om samen te werken met NEVI en op welke wijze de kennis die bij NEVI aanwezig is gebruikt kan worden in de aanpak inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 34 477, nr. 56

X Noot
2

Kamerstuk 34 477, nr. 54

Naar boven