35 078 Staat van de Europese Unie 2019

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG C.S.

Voorgesteld 7 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Europees parlement tot de conclusie is gekomen dat in Hongarije een duidelijk gevaar bestaat voor ernstige schending van de principes van democratie, fundamentele rechten en de rechtsstaat;

overwegende dat het Europees parlement met de aanname van het rapport-Sargentini met twee derde meerderheid de artikel 7-procedure heeft geactiveerd;

overwegende dat dit artikel 7 voorschrijft dat het weerwoord van Hongarije gehoord moet worden binnen een redelijke termijn en dat dit tot op heden niet heeft plaatsgevonden;

verzoekt de regering, in EU-verband van het agenderen en faciliteren van een hoorzitting met Hongarije een topprioriteit te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Asscher

Jetten

Naar boven