35 044 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

Nr. 4 NADER RAPPORT1

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 6 juli 2018, no. 2018001227, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 29 augustus 2018, no. W13.18.0181/III, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De Afdeling wijst in haar redactionele opmerking terecht op de samenhang tussen het voorgestelde artikel 89, zesde lid, onderdeel c, van de Zorgverzekeringswet en het nieuwe artikel 11g Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in het wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. Bij nader inzien wordt in het voorstel nog niet geanticipeerd op het wetsvoorstel financiële toetsing kwaliteitsstandaarden. Dat heeft geleid tot een wijziging van de artikelen 66c, 68a en artikel 89, zesde lid, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet en het schrappen van artikel 89, zesde lid, onderdeel c, van die wet.

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het voorstel bij «gegevens over gezondheid» en «pseudonimisering» steeds te verwijzen naar de corresponderende begripsomschrijvingen in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ten slotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de memorie van toelichting aandacht te schenken aan de levering van de gegevens door de Dienst Uitvoering Onderwijs voor de vereveningsbijdrage.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven