35 000 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 15 oktober 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 28 september 2018 voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij brief van 12 oktober 2018 zijn ze door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

De waarnemend griffier van de commissie, Hendrickx

1

Wat is het netto bedrag uit het provinciefonds dat jaarlijks beschikbaar was voor provincies, in de afgelopen 5 jaar?

Antwoord:

Onderstaand overzicht geeft de jaarlijkse beschikbare totaalbedragen weer in het Provinciefonds.

Jaar

Bedragen (in €)

2013

1.553 mln.

2014

1.296 mln.

2015

1.115 mln.

2016

2.949 mln.

2017

2.570 mln.

Bron: slotwetten Provinciefonds

2

Waar in de begroting is precies het bedrag te vinden dat extra naar het Provinciefonds gaat, waar het persbericht van het Ministerie van BZK dd. 18 september 2018 over de begroting van 2019 melding van maakt? Waar wordt dit geld aan besteed?

Antwoord:

In het persbericht dat op Prinsjesdag is uitgekomen is gecommuniceerd wat er in de begroting van 2019 van het Provinciefonds aan veranderingen zijn opgetreden. Daarin is benoemd dat er extra accres naar het Provinciefonds gaat in 2019. Dat is gezien vanaf de start van deze kabinetsperiode en dus de periode waar het Interbestuurlijk Programma (IBP) betrekking op heeft. Het betreft een vergelijking van de accrestand Provinciefonds voor het uitkeringsjaar 2019 tussen de stand van september 2017 en de stand in september 2018 (circulaires Provinciefonds). De middelen in het Provinciefonds maken onderdeel uit van de algemene middelen van provincies. Het is aan gedeputeerde staten te bepalen waaraan deze worden besteed.

3

Kunnen de wettelijke minimum natuurdoelen behaald worden met de gelden die provincies krijgen uit het provinciefonds? Kan een actuele stand van zaken gegeven worden?

Antwoord:

Rijk en provincies hebben bij de decentralisatie van natuur op basis van het bestuursakkoord natuur en het Natuurpact afspraken gemaakt over het realiseren van natuurdoelen en de middelen die daar voor worden ingezet.

Rijk en provincies rapporteren samen jaarlijks over de gerealiseerde prestaties en om de drie jaar wordt een evaluatie uitgevoerd over voortgang van het Natuurpact (Kamerstukken II 2017–2018 33 576, nr. 118).

Deze rapportages laten zien dat de provincies op schema liggen om de overeengekomen doelen te bereiken.

Provincies rapporteren over de inzet van middelen aan provinciale staten.

Naar boven