35 000 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

35 000 C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2018

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst en informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen 2018 en verder.

De circulaires hebben geen bindende werking, maar beogen de decentrale overheden tijdig van de meest actuele informatie te voorzien.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven