34 950 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2017

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

blz.

         

1.

Leeswijzer

2

         

2.

De producten

4

         
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

 

2.2

De productartikelen

4

 

2.3

Bijlagen

9

   

A.

Verdiepingsbijlage

9

   

B.

Projectoverzichten

22

1. Leeswijzer

Algemeen

In het constituerend beraad van 26 oktober 2017 zijn de portefeuilles van het beëdigde kabinet vastgesteld en heeft er een departementale herindeling plaatsgevonden. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de portefeuilleverdeling en verantwoordelijkheid in 2017 vanaf dat moment verdeeld waren voor de begrotingsartikelen en -onderdelen van de begroting van HXII. Tevens is de naamgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewijzigd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Stcrt. 2017, 62720). De herverkavelingen tussen departementen worden niet voor het verslagjaar 2017 doorgevoerd. Daarom wordt voor het Jaarverslag 2017 de naam Infrastructuur en Milieu aangehouden en staan ook de overgehevelde onderwerpen nog in dit beleidsverslag.

Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers

Artikel (onderdeel)

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke ministers

Opmerking

 

Beleidsartikelen

   

1

Investeren in waterveiligheid

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Minister van Infrastructuur en Waterstaat / Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Reservering BRO betreft BZK

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

7

Investeren in waterkwaliteit

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

 • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

5

=> 1.000

5

5

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

 • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt.

 • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

 • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

 • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

 • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • 3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • 4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2017 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2017

 

904,7

904,7

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

967,2

967,2

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

977,7

977,7

       

– mutaties Slotwet 2017

     
       

Kaderrelevante mutaties

     
       

1. Saldo 2017

diversen

– 26,8

1,4

2. Desaldering Houtribdijk

1

– 0,6

– 0,6

   

950,3

978,5

Toelichting

 • 1. De Slotwet 2017 laat een voordelig saldo zien van ca. € 28,2 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 26,8 miljoen lagere uitgaven en € 1,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

 • 2. Op het project Houtribdijk is minder ontvangen dan voorzien. Het minder ontvangen bedrag wordt opgevangen ten laste van de risicoreservering onvoorzien van HWBP-2 2e toetsing.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

840.560

868.101

479.307

– 114.339

364.968

Uitgaven

536.678

579.972

468.296

– 10.369

457.927

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

100%

   

1.01 Grote projecten waterveiligheid

373.919

393.272

274.917

– 2.319

272.598

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

226.304

212.864

137.769

4.502

142.271

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.536

17.129

17.636

312

17.948

1.01.03 Ruimte voor de rivier

111.035

133.875

100.512

– 8.462

92.050

1.01.04 Maaswerken

23.044

29.404

19.000

1.329

20.329

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

173.897

184.358

– 6.110

178.248

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

41.168

43.320

5.046

25

5.071

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

4.901

5.009

0

5.009

1.02.02 Realisatieprogramma

112.583

130.577

179.312

– 6.135

173.177

1.03 Studiekosten

9.008

12.803

9.021

– 1.940

7.081

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.008

12.803

9.021

– 1.940

7.081

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.805

190.804

192.207

920

193.127

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

159.058

160.592

160.837

– 246

160.591

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

3.480

3.480

– 601

2.879

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

22.443

22.440

22.466

1.176

23.642

1.09.04 Overige ontvangsten HWBP

0

0

0

617

617

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.304

4.292

5.424

– 26

5.398

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 113 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • Ruimte voor de Rivier (– € 20 miljoen): Omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de afwikkeling van het contract met de opdrachtnemer zijn voor Ruimte voor de Rivier in 2017 minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Deze verplichtingen schuiven door naar latere jaren.

 • Houtribdijk (– € 11 miljoen): Voor het project Houtribdijk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan in 2017 dan eerst was voorzien. Dit komt doordat de aanbesteding lager was dan verwacht.

 • Zandmaas (– € 23 miljoen): Voor het project Zandmaas is in 2017 voor € 23 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Als gevolg van vertraging bij de voorbereiding van in te dienen projectbesluiten in het kader van de bestuursovereenkomst Sluitstuk Kaden (als gevolg van overschrijding geraamde kosten van een aantal dijkringen) bij het waterschap Limburg is in 2017 het aangevraagde verplichtingenbudget niet gerealiseerd.

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (– € 36 miljoen): Voor de projecten Zwakke Schakels Kust West Zeeuws Vlaanderen (€ 4 miljoen), Eiland van Dordrecht Oost (€ 4,5 miljoen), Dijkversterking Spui Oost (€ 16 miljoen), Dijkversterking Hoekse Waard Noord (€ 10 miljoen) en Dijkversterking Hoekse Waard Zuid (€ 1 miljoen) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is fase 1 afgerekend en daarmee gaat het verplichtingen saldo omlaag.

 • Daarnaast zijn in 2017 minder verplichtingen aangegaan, doordat de aanbesteding lager is dan verwacht. Het betreft de volgende projecten: IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 4 miljoen), IJsseldijk (€ 2 miljoen), Ravenstein Lith (€ 2 miljoen) en Lauwersmeer-Vierhuizengat (€ 9 miljoen).

1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is ca € 6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien. Bij het project IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is door vertraging in het verkrijgen van de hoofdvergunning € 2,3 miljoen niet betaald in 2017. Verder is er sprake van lagere realisatie op het project Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) voor € 0,7 miljoen en het project Flakkeese spuisluis € 0,6 miljoen. De vertraging bij de WTI is het gevolg van de nieuwe normsystematiek. Het lagere realisatie bij de Flakkeese Spuisluis is het gevolg van te laat ontvangen facturen. Bij het project Ravenstein – Lith is € 2,4 miljoen minder gerealiseerd in 2017. Dit deel wordt pas in 2018 beschikt.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

52.358

48.353

23.199

– 15.623

7.576

Uitgaven

38.973

44.917

16.847

– 5.450

11.397

Waarvan juridisch verplicht

 

23%

200%

   

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

36.928

42.262

14.492

– 5.165

9.327

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

9.500

9.500

0

0

0

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

27.428

32.762

14.492

– 5.165

9.327

2.03 Studiekosten

2.045

2.655

2.355

– 285

2.070

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.045

2.655

2.355

– 285

2.070

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

1

1

– 1

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

1

1

– 1

0

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere realisatie verplichtingen hangt voor € 2,9 miljoen samen met de uitgaven. Het resterende saldo in de verplichtingen van € 10 miljoen, wordt met name veroorzaakt door het innovatieprogramma KRW (€ 5 miljoen) dat is afgerond en door een neerwaartse bijstelling van de verplichting Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (€ 5 miljoen).

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging bij Slotwet van € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt door Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland waarvoor een deel van de voorgenomen baggerwerkzaamheden – die zich in de verkenning/planvorming fase bevindt – later zullen worden uitgevoerd. Verder is aan Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een subsidie verstrekt ten behoeve van de verkenning van de Klimaatbestendige Wateraanvoerroute Midden-Nederland, waarvan de kosten voor de werkzaamheden in 2017 lager zijn uitgevallen.

De overige € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen voor de volgende onderdelen:

 • a) Maatregelen Friese Ijsselmeerkust. De provincie Friesland heeft het plan van aanpak nog niet volledig uitgewerkt. Het door IenW toegezegde financieringsdeel zal derhalve in 2018 worden toegekend.

 • b) Robuuste natuurlijke oevers. De ingediende plannen voldeden (nog) niet aan de gestelde eisen/criteria. Eind 2017 is een aangescherpt plan ingediend dat op korte termijn beoordeeld wordt om te bepalen of er in 2018 wel tot realisatie overgegaan kan worden.

 • c) Geplande werkzaamheden vervolg Roode Vaart. Door een vertraging van de Europese aanbesteding zal realisatie pas in 2018 gaan plaatsvinden.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

132.041

138.932

147.836

– 6.124

141.712

Uitgaven

169.466

172.653

186.747

– 7.291

179.456

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

97%

   

3.01 Watermanagement

7.031

7.031

7.162

 

7.162

3.01.01 Watermanagement

7.031

7.031

7.162

 

7.162

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.031

7.031

7.162

 

7.162

3.02 Beheer en Onderhoud

162.435

165.622

179.585

– 7.291

172.294

3.02.01 Waterveiligheid

109.178

109.291

111.354

 

111.354

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

109.178

109.291

111.354

 

111.354

3.02.02 Zoetwatervoorziening

11.636

11.636

15.731

 

15.731

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.636

11.636

15.731

 

15.731

3.02.03 Vervanging

41.621

44.695

52.500

– 7.291

45.209

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

         

Verplichtingen

Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.

3.02 Beheer en onderhoud

De verlaging bij Slotwet van € 7,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

   

6.200

 

6.200

Uitgaven

   

6.200

 

6.200

Waarvan juridisch verplicht

         

4.01 Experimenteerprojecten

   

6.200

 

6.200

4.01.01 Experimenteerprojecten

   

6.200

 

6.200

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

         

4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS

         

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

   

3.200

 

3.200

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

   

3.200

 

3.200

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

133.414

132.354

288.800

– 836

287.964

Uitgaven

133.415

132.438

288.884

– 562

288.322

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

100%

   

5.01 Apparaat

218.112

218.495

226.314

– 312

226.002

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.813

2.196

1.815

– 312

1.503

5.01.02 Apparaatskosten RWS

216.299

216.299

224.499

 

224.499

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

216.299

216.299

224.499

 

224.499

5.02 Overige uitgaven

63.703

62.203

62.570

– 250

62.320

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.729

60.582

61.375

39

61.414

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.729

60.582

61.375

39

61.414

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.974

1.621

1.195

– 289

906

5.02.03 Overige uitgaven

         

5.03 Investeringsruimte

– 148.400

– 148.260

     

5.03.01 Programmeerruimte

– 148.400

– 148.260

     

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.04 Reserveringen

         

5.04.01 Reserveringen

         

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

         

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

127.032

127.032

4

127.036

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

127.032

127.032

4

127.036

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Ontvangsten

717.851

649.132

655.019

 

655.019

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

655.019

 

655.019

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

655.019

 

655.019

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

20.495

53.488

19.669

– 5.313

14.356

Uitgaven

26.124

37.213

10.709

– 3.687

7.022

Waarvan juridisch verplicht

 

55%

100%

   

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

34.735

8.207

– 2.326

5.881

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

34.735

8.207

– 2.326

5.881

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

48

282

2

284

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

48

282

2

284

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279

279

282

 

282

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

2.430

2.220

– 1.363

857

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

995

2.430

2.220

– 1.363

857

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

 

224

224

– 133

91

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

224

224

– 133

91

Verplichtingen

Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen. Hierdoor is vertraging bij de totstandkoming van overeenkomsten met derden in de aanbestedingsprocedure ontstaan.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie. De lagere uitgaven is het gevolg van vertragingen, veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Het saldo wordt veroorzaakt door een opgelopen vertraging in de opstartfase van de Delta-aanpak Waterkwaliteit doordat overleg met de betrokken partijen over concrete aanpak en uitfinanciering meer tijd in beslag nam dan was voorzien.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

19.353

0

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

393.272

323.350

277.877

255.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 81.801

29.072

– 44.651

10.322

15.077

62.468

– 35.697

– 96.011

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

311.471

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 36.554

24.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

274.917

376.936

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 1.718

1.718

                         

Desaldering Houtribdijk

– 601

– 601

                           

Mutaties Slotwet 2017

 

– 2.319

1.718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

272.598

378.654

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

20.146

– 1.941

46.400

– 4.500

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

173.897

245.868

337.207

253.554

792.093

632.761

462.754

324.054

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 59.018

– 76.069

– 190.199

– 97.998

– 228.121

– 112.140

– 9.746

126.532

124.534

– 33.624

– 46.233

– 59.179

46.439

51.977

385.611

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

114.879

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Mutaties Najaarsnota 2017

 

69.479

– 61.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

184.358

108.776

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 6.110

6.110

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 6.110

6.110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

178.248

114.886

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

12.803

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 2.232

3.512

1.600

1.460

2.500

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.571

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 1.550

1.650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.021

6.142

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 1.940

1.940

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1.940

1.940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

7.081

8.082

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

579.972

570.198

616.004

510.481

836.507

704.995

539.251

499.136

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

436.921

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

468.296

491.854

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Realisatie Inv. in waterveiligheid

457.927

501.622

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.999

3.059

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

190.804

195.667

160.414

187.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

0

Mutaties Miljoenennota 2018

2.151

2.177

1.844

2.168

1.764

1.722

1.720

1.720

– 3.680

1.720

1.721

1.720

1.721

1.721

151.349

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

192.955

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 748

748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

192.207

198.592

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

1.521

– 1.521

                         

Desaldering Houtribdijk

– 601

– 601

                           

Mutaties Slotwet 2017

 

920

– 1.521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

193.127

197.071

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

5.334

0

– 500

– 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

42.262

38.561

30.172

31.492

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 17.485

– 19.648

791

14.630

9.182

– 1.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

24.777

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 10.285

10.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

14.492

29.113

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 5.165

5.165

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 5.165

5.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

9.327

34.278

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.355

3.250

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 285

285

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 285

285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.070

3.535

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

44.917

41.511

33.122

35.042

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

27.432

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

16.847

32.363

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening

11.397

37.813

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 1

1

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

0

3.042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Mutaties Miljoenennota 2018

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

79

79

79

6.908

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.112

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

Mutaties Najaarsnota 2017

 

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.162

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.162

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.187

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

165.622

156.964

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Mutaties Miljoenennota 2018

16.919

24.690

18.147

– 934

– 6.800

– 5.324

– 9.259

– 15.980

938

521

553

475

475

475

223.683

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

182.541

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 2.956

4.227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

179.585

185.881

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging

0

– 7.291

7.291

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 7.291

7.291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

172.294

193.172

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

172.653

163.994

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.

189.653

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

186.747

192.992

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

Realisatie B&O en verv.

 

179.456

200.283

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

6.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

6.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 4.900

– 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

6.200

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting

6.200

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

0

Mutaties Miljoenennota 2018

8.178

8.546

7.613

7.587

7.881

7.730

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

220.351

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.673

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 359

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.314

230.779

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

Saldo 2017: Overige uitgaven

0

– 312

312

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 312

312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.002

231.091

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 1.500

– 198

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.203

63.487

63.132

63.126

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Mutaties Miljoenennota 2018

708

713

709

709

684

686

687

690

692

692

410

967

666

666

60.648

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 341

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.570

64.550

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

Saldo 2017: Overige uitgaven

0

– 250

250

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.320

64.800

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

140

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.437

0

400

– 91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 148.260

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

181.410

45.612

226.986

296.113

419.503

0

Mutaties Miljoenennota 2018

157.337

– 18.630

0

– 150.000

0

0

0

– 122.790

– 144.564

– 67.400

48.460

989

– 41.480

– 47.018

412.921

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

9.077

– 18.630

0

0

0

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 9.077

9.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

– 9.553

0

0

0

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

– 9.553

0

0

0

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

132.438

285.470

281.290

428.554

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

457.200

323.140

500.650

569.777

693.167

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

298.661

276.099

289.612

286.850

281.989

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

288.884

285.776

289.612

286.850

281.989

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

288.322

286.338

289.612

286.850

281.989

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo2017 Saldo van afgesloten rekeningen

0

4

– 4

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

4

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.036

– 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

 

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 68.719

– 3.298

49.002

– 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Mutaties Miljoenennota 2018

13.702

– 9.278

4.527

19.026

17.488

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

1.163.777

Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

662.834

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 7.815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Mutaties Slotwet 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

662.834

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

889.933

991.924

1.010.891

1.207.757

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

9.885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

– 14.818

– 7.422

– 4.401

766

1.482

18.148

8.986

590

611

632

630

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

19.917

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

 

– 11.710

11.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

8.207

37.386

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

0

– 2.326

2.326

                         

Mutaties Slotwet 2017

 

– 2.326

2.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

5.881

39.712

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

279

768

1.804

20.929

0

0