34 950 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2017

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2018

Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het hoofdstuk Deltafonds (J) aan, zoals vastgesteld op 1 mei 20181.

Dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2017.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2017 (Kamerstuk 34 950, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2017 en de Saldibalans van het Rijk 2017. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2017.

Wij wijzen u graag op ons Rapport bij de Nationale verklaring 2018, dat wij tevens vandaag publiceren (Kamerstuk 34 950, nr. 4). Ook deze publicatie staat op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2017.

De rapportages over de andere 20 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2017 en het Rapport bij de Nationale verklaring 2018 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2018 (bijlage bij Kamerstuk 34 950, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven