34 852 Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 27 februari 2018

Aanleiding

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake het voorliggende wetsvoorstel. In het navolgende ga ik in op de vragen die in dit verslag zijn gesteld.

Artikel II, onderdeel B

De leden van de SP-fractie vragen hoe de regering de huurprijsbescherming via de Huurcommissie voor huurders met een tijdelijk huurcontract gelijk gaat stellen en verbeteren. Deze leden vragen wanneer een uitkomst van de motie (Kamerstukken 34 652, nr. 20) te verwachten is.

Met de aangenomen motie waar deze leden aan refereren wordt gevraagd om te onderzoeken hoe de huurprijsbescherming via de Huurcommissie voor huurders met een tijdelijk huurcontract gelijk kan worden gesteld en kan worden verbeterd, en om de uitkomsten van het onderzoek zo snel mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen naar verwachting in maart 2018 aan uw Kamer worden gezonden.

Het voorliggende wetsvoorstel zelf bevat slechts technische wijzigingen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven