34 852 Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 2 februari 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

   

1. Inleiding

1

2. Artikel II, onderdeel B

1

1. Inleiding

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de Reparatiewet van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze leden hebben slechts enkele vragen naar aanleiding hiervan.

2. Artikel II, onderdeel B

De motie van het lid Beckerman c.s. (Kamerstuk 34 652, nr. 20) over de huurprijsbescherming van huurders met een tijdelijk huurcontract is recentelijk aangenomen door de Tweede Kamer. De leden van de SP-fractie vernemen graag hoe de regering de huurprijsbescherming via de Huurcommissie voor huurders met een tijdelijk huurcontract gelijk gaat stellen en verbeteren. Deze leden vragen wanneer een uitkomst van de motie te verwachten is. Zij willen niet dat dit lang gaat duren, aangezien huurders en verhuurders baat hebben bij eenduidige regelgeving. Bovendien is het niet eerlijk als de (rechts)ongelijkheid tussen verschillende tijdelijke huurcontracten te lang blijft voortbestaan.

De voorzitter van de commissie, Ziengs

De adjunct-griffier van de commissie, De Vos

Naar boven