34 849 Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groep ouderen die op dit moment geen indicatie krijgt voor het verpleeghuis, wel behoefte heeft aan een beschermde, kleinschalige woonomgeving;

constaterende dat de noodzaak om tot dergelijke nieuwe woonvormen te komen inmiddels maatschappelijk en politiek breed erkend wordt;

verzoekt de regering om, de stimulering van meer kleinschalige woonconcepten in de buurt onderdeel te maken van de kabinetsplannen, waarbij aandacht is voor preventie van zorg, sociaal contact en ontmoeting en de leefomgeving;

verzoekt de regering voorts om, bij de door de regering ingestelde innovatieregeling en het kennisprogramma zich ook te richten op de realisatie van nieuwe kleinschalige zorgvoorzieningen, daarbij ook kijkend naar de uitgangspunten van het Zorgbuurthuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Bergkamp

Hermans

Slootweg

Sazias

Ellemeet

Naar boven