34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 14 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het budget ter bescherming en bevordering van mensenrechten (beleidsartikel 1.2) te verhogen met drie miljoen euro. Deze verhoging maakt het mogelijk om aan de inzet van beleid ter bescherming en bevordering van mensenrechten de bescherming van landrechtenactivisten en natuurbeschermers toe te voegen als prioriteit. Deze groep staat in toenemende mate onder druk door toename van het landgebruik door grootschalige activiteiten als mijnbouw en grootschalige teelt van soja en palmolie.

De dekking wordt gevonden door een verhoging van de niet-belastingontvangsten op beleidsartikel 4 (Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen). De Algemene Rekenkamer wijst er in het rapport «Niet-belastingontvangsten: raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries» op dat de realisatie van de ontvangsten op de begroting Buitenlandse Zaken van 2013 tot en met 2016 dertig tot vijfenzestig miljoen hoger is uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Voor beleidsartikel 4 was dit in 2013: 6,9 miljoen, in 2014: 9 miljoen, in 2015: 8,6 miljoen en in 2016: 10,5 miljoen. Door deze te lage inschatting heeft de Kamer niet mee kunnen beslissen over de besteding van deze middelen. De ontvangsten in de begroting voor 2018 blijven ruim € 10 miljoen lager dan de realisatie in 2016 zonder dat hier in de begroting een reden voor is gegeven. Door de raming van niet-belastingontvangsten met drie miljoen te verhogen, wordt het verschil tussen begroting en verwachte inkomsten voor een klein deel verminderd.

Van Ojik

Naar boven