34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de boete voor het niet betalen van een zorgverzekering 25% van de maandelijkse zorgpremie behelst;

overwegende dat deze boete, naast het terugbetalen van de zorgverzekering zelf, het stapelen van schulden bevordert;

van mening dat de hoogte van de bestuursrechtelijke premie een extra financiële last creëert;

van mening dat dit een disproportionele maatregel is die mensen alleen maar verder de schulden in duwt;

verzoekt de regering, de boete op het niet betalen van een zorgverzekeringspremie te schrappen, en de bestuursrechtelijke premie te verlagen naar 100% van de gemiddelde nominale premie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Naar boven