34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat immigranten pas nadat deze tien jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt en geen strafbare feiten hebben gepleegd, aanspraak kunnen maken op de bijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Naar boven